در این بخش مصاحبه ها برنامه های تلویزونی، و سخنرانی های عامه را در بخش های ذیل دیده و شنیده می توانید:


(عناوین زیر را فشار دهید)


تحلیل وقایع


الهایت، حکمت، عرفان


سخنرانیهای عامه


سیاسی تاریخی مرکې


برنامه های تلویزونی


د یوتیوب چینل مررکې او مصاحبی