تقدیم به آنانی که دیدهٔ درایت دارند

و راه را صرف وسیلهٔ رسیدن به هدف می پندارند


نشر، چاپ، تشریک، تکثیر، و توزیع این نبشته 

با حفظ امتیاز ذکر نام نویسنده مَجانی و مُجاز است


برای مطالعهٔ داستان از روی صفحه بندي مرتب با تصاویر در همین صفحه ادامه دهید

به منظور مطالعهٔ راحت تر و واضح تر از روی متن بدون صفحه بندی مرتب بالای دکمهٔ زیر دق الباب کنید