تناقض در استدلال آقای سیستانی

نشریه افغان جرمن آنلاین صرف دو قسمت از هفت قسمت جوابیه ام را به اعتراض آقای سیستانی نشر کردند. ولی چون موصوف تاب استدلالم را نیاورد، نشریه را به سانسور از چاپ بخشهای متباقی واداشت.  متن کامل تناقض در استدلال آقای سیستانی را اینجا مطالعه فرمایید.