په دی برخه کی د پښتو او دری فارسی غزلی وړاندی کېږی. د لاندی مضمون له لوستلو وروسته کولای شی د خپلی خوښی غزلی د لوستلو لپاره ددی پاڼی په لاندی برخه کی د غزلی پر نامه ګوته ټینګه کړی


در این قسمت غزلیات پښتو و فارسئ  دری تقدیم میگردد.    

هاتف رویا