سخنرانیهای عامه
در این بخش قسمتی از سخنرانیهای عامه به زبان دری را دیده می توانید که از  جملهٔ چند صد ویدیوی دیگر از یوتیوب انتخاب شده

ویدیوهای دیگر را در یو تیوب زیر نام
Stanizai
جستجوکنید
نقش زبان در بحران هویت های سیاسی
گریز از منیت
اصالت وجودئ ابن سینا
در جستجوی کیمیائ سعادت
قطره در بحر - بحر در کوزه
خلوتگهٔ حباب ذهنی
رنگ خدایان قدیم در رنج اعتقادات امروز
زمانی که متمدن بودن کافی نیست