نشر، چاپ، تشریک، تکثیر، و توزیع این نبشته 

با حفظ امتیاز ذکر نام نویسنده مَجانی و مُجاز است