حرام دانستن نوروز حرام است

آواز زن فریاد در سکوت است

آیا د ښځی د آواز اورېدل نامحرم ته  حرام دی؟

همزبانی در بی زبانی

عقل سیرِ چند؟

فدرالیزم تجزیه را تضمین میکند

آبِ معرفت: سَیری در استعاره های مثنوئ معنوی

فدرالیزم: خواب و خیال است یا کابوس و حشتناک؟

«سوچه» اسلامي حکومت که د مدینې جمهوریت

اسلامی حکومت د امریکایی اسلام له نظره

آیا په اسلام کې اسلامي حکومت شته؟

آیا امارت اسلامی اقتضای وقت است؟

په تذکره کې د مور د نوم له لیکلو سره حساسیت

استعمار و آزادی

د خوشال خټک دېوان هم جعلي شو

پښتانه څنګه خپله پښتو پردۍ کوي

د پروفیسور عبدالخالق رشید په ځواب کې«پښتانه څنګه خپله پښتو پردۍ کوي»

آیا افغانستان یک کشور همیشه آزاد بود؟

نقد بر نقدی پټه خزانه

آیا پښتو تمدني ژبه ده؟

توجیه شخصیت پرستی در شعار وطن پرستی